Ceny

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług rachunkowo-podatkowych.ceny-biuro-rachunkowe

Ceny usług uzależnione są od:

 • sposobu opodatkowania,
 • dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, czy rezygnacji w zakresie podatku VAT
 • formy prawnej (osoba fizyczna prowadząca działalność, spółki handlowe, spółki cywilne, jawne,)
 • rodzaju prowadzonej działalności (np. produkcja, handel, usługi);
 • rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej tj. od wielkości stanu zatrudnienia i ilości generowanych przez Klienta dokumentów

Orientacyjne ceny przedstawia załączony niżej cennik
Kliknij niżej, aby wybrać interesujący cię cennik

PKPiP / Ryczałt ewidencjonowany

PKPiR Firma
Mikro Mała
Średnia
Duża
Ilość dokumentów księgowych

Ceny usług księgowych oraz kadrowo płacowych uzgadniane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i średniej ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Pakiet podstawowy bez VAT
Pakiet podstawowy z VAT
Każdy dodatkowy dokument

 

Ryczałt Firma
Mikro Mała
Średnia
Duża
Ilość dokumentów księgowych

Ceny usług księgowych oraz kadrowo płacowych uzgadniane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i średniej ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.

Pakiet podstawowy bez VAT
Pakiet podstawowy z VAT
Każdy dodatkowy dokument

 

Pakiet podstawowy (opłata miesięczna netto) obejmuje: 

 • sprawdzenie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego i potrzeb VAT
 • przygotowywanie miesięcznych zestawień dla rozliczenia podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L i VAT
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do US, ZUS, Urząd Statystyczny, PFRON oraz dokonywanie zgłoszeń, zmian, aktualizacji CEiDG, KRS.
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych - PIT-36, PIT-36L, PIT-28 wynikających z danych obsługiwanego przez biuro systemu księgowego.

Dodatkowo w ramach współpracy oferujemy:

 • doradztwo i możliwość bieżących konsultacji księgowych
 • informowanie na bieżąco o zmieniających się przepisach
 • reprezentacje przeciębiorcy w US i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw

Uwagi:
Podane ceny to ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. Wykonanie dodatkowy czynności spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z ubowiązujacym cennikiem biura za pozostałe dodatkowe usługi.

Księga Rachunkowa

Księga Rachunkowa Firma Mikro
Firma Mała Firma Średnia
Firma Duża
Ilość dokumentów księgowych Ceny usług księgowych oraz kadrowo płacowych uzgadniane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i średniej ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.
Pakiet podstawowy z VAT
Każdy dodatkowy dokument

Pakiet podstawowy (opłata miesięczna netto) obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie - ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach handlowych oraz rejestrach zakupu i sprzedaży VAT
 • obliczenie podatku dochodowego CIT, PIT, podatku VAT,
 • sporządzenie i wysyłanie deklaracji podatkowej VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych - sporządzanie dokumentów OT, LT oraz sporzadzanie planu amortyzacji i naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie aktualizacji - zgłoszeń NIP i ich wysyłanie do Urzędów Skarbowych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego i podatku VAT,
 • przygotowywanie dokumentacji do Inwentaryzcji - uzgodnianie sal należności i zobowiązań
 • sporządzanie zeznania rocznego o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8, PIT-36 i PIT-36 L

Dodatkowo w ramach współparcy oferujemy:

 • udzielanie informacji o zmieniajacych się przepisach podatkowych
 • pomoc w załatwianiu bieżących problemów firmowych, udzielanie wyjaśnień i możliwość konsultacji księgowych i podatkowy
 • reprezentacje w US i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw

Kadry i Płace

Kadry i Płace Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło
  Obsługa od jednego pracownika 30 zł 20 zł 20 zł

Pakiet podstawowy (opłata miesięczna netto) obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i wymaganej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrować do ZUS,
 • sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • naliczanie płac i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych pracowników - zestawienie na zaliczki (PIT-4R),
 • sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego rocznych deklaracji (PIT-4R, PIT-36L lub PIT-36)
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (PIT-8B, PIT-11, PIT-40),
 • reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli PIP i ZUS,
 • wystawianie świadectw pracy, zaswiadczeń o dochodach
 • monitoring ważności pracowniczych szkoleń BHP i badań okresowych

Dodatkowo w ramach współpracy oferujemy:

 • doradztwo i możliwość konsultacji,
 • wsparcie techniczne ( doradztwo przy zatrudnieniu pracownika)
 • reprezentacje przedsiębiorcy w US i ZUS na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Uwagi:
Podane ceny to ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. Za dodatkowe wykonane czynności zostanie doliczona dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującym dodatkowym cennikiem biura.
Wzrost ceny nastąpi w przypadku wzrostu obsługi dotyczącej:

 • ilości pracowników,
 • prowadzenia i kontroli dodatkowej dokumentacji pracowniczej, typu prowadzonej prowadzonej działalności np. agencji pracy, zakłady pracy chronionej,
 • innych niestandardowych czynności powierzonych przez klienta w trakcie współparcy.

Dodatkowe Usługi

Dodatkowe usługi Orientacyjne ceny netto 
 Usługi związane z rozpoczęciem działalności Ceny usług księgowych oraz kadrowo płacowych uzgadniane są indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i średniej ilości dokumentów księgowych w danym miesiącu.
 Sprawozdania finansowe
 Sprawozdania finansowe za wybrany okres
 Zeznania roczne
 Zeznania roczne z dochodów zagranicznych
 Zwrot vat-u z budownictwa VZM
 Dotacje unijne z PUP (wnioski z biznes planem)
 Dotacje unijne z WUP (wnioski z biznes planem)
 Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 Pozyskiwanie źródeł kapitału (leasingi, kredyty bankowe)
 Wyprowadzenie zaległości
 Sporządzanie wniosków o refundację kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników młodocianych/ pracowników z atrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 Konsultacje i porady
 Korekty deklaracji rozliczeniowych z winy Zleceniodawcy

Uwagi:
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki. Ponadto ceny przy większej ilości dokumentów podlegają negocjacji. W ramach udzielanych usług oferujemy doradztwo polegające na jak najwyższych korzyściach dla klienta, w ramach obowiązującego systemu podatkowego. Zapewniamy kompleksowe usługi, najwyższej, jakości przy uwzględnianiu aktualnych przepisów, indywidulanym podejściu do klienta, zawsze z korzyścią ekonomiczną dla naszego klienta.
 


Przedstawione powyżej ceny mają charakter orientacyjny i dotyczą usług kompleksowych świadczonych na podstawie umów o stałej współpracy.

Oferowane przez Centrum Rachunkowo - Podatkowe w Dębicy ceny na usługi księgowe uzależnione są więc od czynników decydujących o wielkości nakładów pracy niezbędnych do ich realizacji.

 

 • Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy w okresie pierwszych trzech miesięcy korzystne rabaty do 50% ceny umownej, a także pomoc w czynnościach dotyczących rejestracji firmy i zgłoszenia tego faktu właściwym instytucjom.
 • Nowym Klientom oferujemy obniżkę ceny na okres trzech pierwszych miesięcy współpracy, w wysokości 25 % uzgodnionej ceny umownej.
 • Klientom, którzy polecona nas innym przedsiębiorcą oferujemy jednorazową 100% zniżkę w miesiącu jej zawarcia

 

Jeśli jednak powyższe informacje są dla Państwa niewystarczające, prosimy wypełnić i wysłać zamieszczony obok formularz, podając w części ? Wiadomość? następujące dane:

 • forma prawna firmy (np. firma jednoosobowa, spółka jawna, spółka z o.o.);
 • rodzaj prowadzonej działalności (np. produkcja, handel, usługi);
 • ilość zatrudnionych pracowników (umowa o pracę, umowa zlecenie/o dzieło);
 • średnia liczba dokumentów w miesiącu (faktury sprzedaży/kosztowe);
 • forma opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt);
 • podlega/nie podlega VAT;
 • informacje dodatkowe według uznania.

 

Odpowiedź na przesłane zapytanie o cenę zostanie dostarczona na Państwa adres mailowy, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych.