Aktualne zmiany w przepisach

 

ZMIANY W PODATKU VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r prowadzono wiele istotnych zmian w podatku VAT. Zmiany te wynikają z: ustawy deregulacyjnej; ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; rozporządzenia fakturowego; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego; rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów do ustawy VAT; rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie faktur elektronicznych.

button

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

Od dnia 1 stycznia 2013 r prowadzono zmianę w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Dokonane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając rozwiązanie polegające na przeciwdziałanie zjawisku tzw. zatorów płatniczych. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce nie wprowadza kasowej metody rozliczania kosztów podatkowych. W zakresie uznawania poniesionego kosztu do kosztów podatkowych zastosowanie znajdą reguły dotychczasowe określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

button

ZMIANY W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

Od 1 marca 2013 r. zmianie ulega wysokość diety na obszarze kraju. Zostaje ona podniesiona z 23 zł do 30 zł. Powoduje to jednoczesny wzrost ryczałtu za nocleg, przysługującego pracownikowi w razie niezapewnienia mu bezpłatnego noclegu lub gdy nie przedłożył on rachunku za nocleg. Ryczałt ten stanowi 150% diety i od 1 marca br. będzie wynosił 45 zł. Podobnie wzrośnie ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej należny za każdą rozpoczętą dobę podróży krajowej, chyba że pracownik nie ponosi tych kosztów. Będzie on wynosił 6 zł (20% × 30 zł).

button

ZWROT CZĘŚCI VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE TYLKO DO KOŃCA 2013

Z końcem 2013 r. wygasa system zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.  W praktyce oznacza to, że ci podatnicy, którzy do końca 2013 roku złożą pierwszy wniosek o zwrot VAT – VZM-1, będą mogli korzystać z tzw. praw nabytych, czyli przez pięć lat będą mieli prawo do zwrotu (w ramach określonego ustawą limitu). Zatem jeżeli inwestycje zostaną rozpoczęte jeszcze w 2013 r., podatnicy powinni móc bez przeszkód skorzystać z obowiązującego obecnie prawa do zwrotu części VAT za materiały budowlane.

button