Zwrot części VAT za materiały budowlane tylko do końca 2013 r.

1. Kto ma prawo do zwrotu części VAT za materiały budowlane?
Z końcem 2013 r. wygasa system zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.  W praktyce oznacza to, że ci podatnicy, którzy do końca 2013 roku złożą pierwszy wniosek o zwrot VAT – VZM-1, będą mogli korzystać z tzw. praw nabytych, czyli przez pięć lat będą mieli prawo do zwrotu (w ramach określonego ustawą limitu). Zatem jeżeli inwestycje zostaną rozpoczęte jeszcze w 2013 r., podatnicy powinni móc bez przeszkód skorzystać z obowiązującego obecnie prawa do zwrotu części VAT za materiały budowlane. Po złożeniu pierwszego wniosku w 2013 roku wydatki będą mogły być jeszcze ponoszone przez te osoby do końca 2018 roku. Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje osobom fizycznym.  Przepisy umożliwiają osobom fizycznym uzyskanie zwrotu części wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. na zakup materiałów budowlanych w związku z budową, nadbudową, rozbudową, przebudową albo remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że w 2013 roku osoby fizyczne mogą jeszcze odzyskać vat z wszystkich faktur dokumentujących wydatki na przeprowadzoną budowę, rozbudowę i remont budynków, czy też lokali mieszkalnych wystawionych od 1 maja 2004 roku do 31.12.2012 roku.

Zwrot części VAT za materiały budowlane obowiązuje tylko do końca 2013 r.

Wniosek złożony w 2013 r. gwarantuje prawo do pięcioletniej ulgi.

Osoba fizyczna, która chce uzyskać zwrot, musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku remontu tej nieruchomości. Natomiast w przypadku inwestycji, dla której niezbędne jest pozwolenie na budowę, wymagane jest takie pozwolenie. Prawo do zwrotu nie przysługuje, w sytuacji gdy osoba fizyczna lub jej małżonek dokonywali budowy lub remontu budynku mieszkalnego, jako podatnicy VAT, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zwrot dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego w urzędzie skarbowym. Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z nich. Jeśli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o ich złożeniu urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka.
Wniosek ten może być złożony po raz ostatni w 2013 roku jeden raz przez osoby, którego tego nigdy nie robiły. Osoby, które dokonały zakupu materiałów uprawniających do zwrotu i składały już w innych latach takie wnioski, mogą składać wniosek o zwrot w 2013 dowolnym czasie (oczywiście przy zachowaniu limitu). Oznacza to, że jest on możliwy nie tylko w odniesieniu do jednej inwestycji, ale obejmie różnego rodzaju remonty i prace wykonywane na przestrzeni lat przez osobę fizyczną. Do wniosku należy załączyć kopię pozwolenia na budowę, lub - w przypadku remontu lokalu mieszkalnego - kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego oraz kopie faktur.

2. Jak ustalić limit zwrotu?
Wysokość limitu zwrotu uzależniona jest od rodzaju inwestycji (czy wymaga pozwolenia na budowę, czy też nie) i od korzystania (lub nie) z ulgi budowlanej lub remontowej oraz ceny za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Limity kwoty zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich, liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Data ta ma również wpływ na wysokość limitów, bowiem istotne jest czy pierwszy wniosek został złożony w okresie obowiązywania stawki podatku VAT w wysokości 22%, czy 23%, niezależnie od tego, kiedy dokonano zakupu materiałów. Podatnik składający kolejny wniosek, przy wyliczaniu kwoty przysługującego limitu uwzględnić musi zwrot VAT uprzednio otrzymany. Limit na dzień złożenia kolejnego wniosku stanowi różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w pięcioletnim okresie, a limitem wcześniej wykorzystanym w tym okresie.
JEŻELI CHCESZ Z TYTUŁU PRZEPROWADZONEJ INWESTYCJI SKORZYSTAĆ Z ULGI DAJĄCEJ MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE PRZEZ OKRESU PIĘCIU LAT Z TYTUŁU PROWADZONEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ, CZY TEŻ REMONTOWE PROSZĘ O KONTAKT Z CENTRUM RACHUNKOWYM, KTÓRE ZAPWENI PAŃSTWU PEŁNĄ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ ZWIĄZANĄ Z ODZYSKANIEM NADPŁACONEGO PODATKU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE. 

Do realizacji usługi niezbędnie jest dostarczenie:
1.    Zapłaconych faktur dokumentujących poniesione wydatki za materiały budowlane, również faktur korygujących
2.    Pozwolenia na budowę, jeżeli roboty budowlane wymagały takiego pozwolenia
3.    Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę
4.    Danych identyfikacyjnych i adresowych podatnika i małżonka przy wspólnym rozliczeniu (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub Nip przy osobie prowadzącej działalność gospodarczą, numer telefonu)
5.    Numeru rachunku bankowego, na, który ma być przekazany zwrot
6.    W przypadku remontu budynku (lokalu), który nie wymagała pozwolenia na budowę – krótkiego opisu o zakresie przeprowadzonych prac remontowych.

DLATEGO, TEŻ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM CENTRUM RACHUNKOWYM – SŁUŻYMY POMOCĄ - ODZYSKAMY TWÓJ PODATEK.
Centrum Rachunkowo – Podatkowe Jolanta Gajos - kontakt: 604 557 186