Jak założyć własną firmę?

Zastanawiasz się jak założyć własną firmę? Jeżeli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, nie wystarczy, że wiesz, co chcesz robić. Musisz mieć jeszcze pewność, że wiesz jak. Oczywiście zacząć trzeba od oceny szans rynkowych nowej firmy na rynku. Ale gdy widzisz dla siebie miejsce na rynku, trzeba tą wymarzoną firmę powołać do życia. Jak to zrobić? Przeczytaj niezbędne informacje krok po kroku.

Krok 1. Wybór formy działalności
W tym poradniku podpowiadamy głównie jak założyć indywidualną działalność gospodarczą. Musisz wiedzieć, że rozpoczynając działalność możesz działać nie tylko indywidualnie, ale możesz również działać razem ze wspólnikami. Do wyboru masz kilka rodzajów spółek, które nadają się ona na początek działalności i przeznaczona są na małych i średni firm.
Spółka cywilna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka jawna
Spółka komandytowa
Spółka partnerska

Krok 2. Koncesje, zezwolenia i inne uprawnienia
Warto już na tym etapie warto sprawdzić, czy do prowadzenia wybranej przez Siebie działalności potrzebne są jakieś specjalne pozwolenia. Bowiem nie każdą działalność gospodarczą można tak od razu rozpocząć zakładając tylko samą firmę. Legalne podejmowanie i wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po uzyskaniu koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia, licencji albo zgody. Czasem trzeba też wykazać się posiadaniem odpowiednich uprawnień zawodowych.

Krok 3. Wybór nazwy (firmy)
Musisz wiedzieć, że nie możesz zupełnie dowolnie wybrać sobie nazwy firmy. Przepisy określają pewne ramy tego wyboru. Potocznie mówimy „firma” wskazując na podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Ale zgodnie z językiem prawa „firma”, to nazwa, pod jaką działa przedsiębiorca (zarówno jednoosobowy, jak i spółki).

Krok 4. Wybór formy opodatkowania dochodów
Jeżeli zakładasz swój biznes musisz zadecydować, w jakiej formie będą opodatkowane dochody (przychody) firmy. Nie jest to oczywiście banalna kwestia. Trafna decyzja może przynieść firmie spore oszczędności.
Gdy zakładasz spółkę z o.o. (dotyczy to również innych osób prawnych, czyli w szczególności spółki akcyjnej, spółdzielni, stowarzyszenia rejestrowego, fundacji) nie masz jednak wyboru – musisz płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Ale już w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie albo w formie spółek osobowych (chodzi tu o spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne) istnieje możliwość wyboru jednej z poniższych form opodatkowania:
Zasady ogólne – czyli w skrócie: płacenie podatku wg skali podatkowej (18% i 32%) od dochodu; Ta forma opodatkowania obowiązuje wszystkich tych podatników, którzy nie mogli lub nie zdążyli wybrać innej formy opodatkowania;
Podatek „liniowy”–, czyli w skrócie: podatek wg jednej 19% stawki od uzyskanego dochodu;
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - czyli w skrócie: podatek płaci się nie od dochodu a od przychodu (nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów) wg stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% - stawka zależy od rodzaju działalności
Karta podatkowa – czyli w skrócie: podatek płaci się w stałych miesięcznych kwotach (ustalonych w decyzji naczelnika urzędu skarbowego), których wysokość jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju usług, ilości zatrudnionych osób i ludności wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona.
Warto jeszcze wspomnieć, że:
- podatnicy, będący osobami fizycznymi, uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą płacić podatek na zasadach ogólnych albo na podstawie tzw. norm szacunkowych dochodu albo podatek liniowy;
- armatorzy rozliczają się wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Krok 5. Rejestracja firmy
Rejestrem skupiającym w jednym miejscu wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) jest CEIDG. Centralną ewidencję prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. CEIDG skupia ewidencje przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, do których dostęp ma każdy użytkownik Internetu. Za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, przy zastosowaniu formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, składa się wniosek – formularz CEIDG – 1 o wpis do CEIDG i tym samym osoba fizyczna rejestruje swoją działalność, bez dokonywania jakichkolwiek opłat. Formularz ten składa się Urzędzie Miasta, Gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Wypełniony formularz CEDG-1 ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego nie trzeba odrębnie pisać do GUS-u o REGON, ani do Urzędu Skarbowego o NIP, ani rejestrować się odrębnie w ZUS. Wypełniony i podpisany formularz CEDG-1można złożyć w formie pisemnej we właściwym urzędzie, bądź w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG. Jeśli wniosek nie zostanie opatrzony podpisem elektronicznym, przedsiębiorca i tak będzie musiał udać się do Urzędu Miasta, Gminy celem złożenia stosownego podpisu. W/w Organy do trzech dni od dnia dokonania wpisu zobowiązane są do przesłania danych z wniosku o wpis do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.  
Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą i nie podlega wpisowi do ewidencji. Ma swoje odrębne zgłoszenia do urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna i osoba ta podaje swoje dane. PKD i miejsce wykonywania działalności spółki podaje, jako swoje.

Krok 6. Konto bankowe
Nie ma przepisu nakładającego obowiązek posiadania konta bankowego przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta jest wyjątkowo wymagane do przeprowadzania określonych typów transakcji czy płatności. Jednak oczywiście warto posługiwać się kontem bankowym – szczególnie prowadząc działalność gospodarczą, a konkretnie przy dokonywaniu lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą zawsze, gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Numer firmowego konta (właściwie wszystkich kont wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej) musisz podać do US, ZUS. Należy to zrobić poprzez dokonanie zmiany w CEIDG wypełniając formularz CEIDG, – 1 jako zmiany. wpisie do urzędowi skarbowemu w zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-1.

Krok 7. Urząd skarbowy
Składając CEIDG-1 uzyskasz NIP oraz dokonasz wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pomimo, iż wszystkie prawie dane z CEIDG zostają przesłane do US, przedsiębiorca musi odwiedzić ten organ w przypadku, jeżeli staje się płatnikiem podatku VAT.  Zobowiązany jest wtedy do złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym druku VAT-R oraz dokonanie jednorazowej opłaty w kwocie 170, - zł. Złożenie musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT. Jeżeli będziesz prowadził działalność w formie spółki cywilnej musisz z pozostałymi wspólnikami wypełnić i złożyć formularz NIP-2 (wraz z załącznikami m.in. NIP-D informacja o wspólnikach, NIP-C informacja o miejscach wykonywania działalności, – jeśli więcej niż jedno). Jeżeli będziesz zakładał spółkę prawa handlowego wraz z wnioskiem do Rejestru Przedsiębiorców KRS należy złożyć zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 z odpowiednimi załącznikami (m.in. NIP-C, NIP-B i NIP-D).
Urząd skarbowy poprzez informacje przesłane z CEIDG zostaje poinformowany o następujących danych (i ich zmianach):
- numerach firmowych rachunków bankowych,
- danych biura rachunkowego prowadzącego dokumentację podatkową,
- danych o prowadzonej dokumentacji podatkowej,
- danych kontaktowych: telefon, e-mail,

Krok 8. ZUS
Niezależnie od wypełnienia wniosku CEIDG - 1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając do ZUS formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Formularze te mogą zostać przekazane do ZUS w formie elektronicznej (po opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub papierowej (bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub za pośrednictwem poczty). W sytuacji zmiany danych występujących na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA należy dokonać zmiany zgłoszenia do ubezpieczeń. W przypadku zgłoszenia, zawieszenia lub wznowienia działalności przez przedsiębiorcę informacje te z CEIDG trafiają do odpowiedniej jednostki ZUS.

Krok 9. Zawiadom Państwową Inspekcję Pracy (PIP) – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013
Każdy pracodawca, (czyli również przedsiębiorca, jeżeli chce zatrudnić pracowników) rozpoczynający działalność od 1 stycznia 2013 roku nie jest już obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

Krok 10. Zawiadom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Pracodawca rozpoczynający działalność obowiązany jest również w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (i o każdorazowej zmianie tych danych). Niektóre dziedziny działalności tj. sklepy branży spożywczej, punkty gastronomiczne, stołówki, kawiarnie, restauracje, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej, gabinety lekarskie, apteki, sklepy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin, pralnie oraz wszelkie zakłady zatrudniające pracowników wymagają zastosowania szczególnych środków i procedur wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego, też powinny zgłosić użytkowany obiekt do odbioru techniczno-sanitarnego. Odbiór winien nastąpić w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Krok 11. Inspekcja Handlowa
Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie sklepu lub placówki handlowej czy gastronomicznej powinien zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Handlową (wojewódzki inspektorat lub jego delegaturę). Inspekcja ta kontroluje legalność i rzetelność działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług. Kontroluje produkty wprowadzane do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, w tym również w zakresie oznakowania i zafałszowań. PIH kontroluje również świadczenie usług.

Krok 12. Podatek od nieruchomości
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w swoim lub wynajmowanym lokalu jest zobowiązany uiszczać podatek od nieruchomości (znacznie większy niż w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne. O zmianie przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy trzeba zawiadomić gminę (każda gmina ma swój wzór zawiadomienia i wykazu nieruchomości) w terminie 14 dni od zmiany przeznaczenia. Jeżeli prowadzimy działalność w swoim mieszkaniu (domu), to, jeżeli nie wyodrębniliśmy na potrzeby działalności oddzielnego pomieszczenia – nie musimy zgłaszać zmiany przeznaczenia i płacić wyższego podatku. Podatek jest płatny w czterech ratach, w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Jak widać przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej naprawdę procedura jednego okienka się tak do końca nie sprawdza. Aby, tak naprawdę zacząć działać należy dopełnić wiele obowiązków. Pomocą w tym zakresie służy moje biuro – Centrum Rachunkowo – Podatkowe, które wszystkie te czynności związane z uruchomieniem firmy przedsiębiorcy zrobić za darmo, w ramach rozpoczęcia współpracy polegającej na prowadzeniu księgowości takiego przedsiębiorcy.

DLATEGO, TEŻ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM CENTRUM RACHUNKOWYM – SŁUŻYMY POMOCĄ – ROZWIJEMY WSZYSTKIE TWOJE WĄTPLIWOŚCI
Centrum Rachunkowo – Podatkowe Jolanta Gajos - kontakt: 604 557 186